Projekt 1 Projekt 1 Projekt 1 Projekt 1

Login
Imię
Nazwisko
Miasto
Hasło
Powtórz hasło
Email
 "FABRYKA PROJEKTÓW" UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU “FABRYKA PROJEKTÓW” FIRMY 3DVISION Przedstawione poniżej warunki i postanowienia stanowią umowę prawną (”Umowę”) pomiędzy użytkownikiem końcowym (osobą fizyczną lub prawną) zwanym dalej “Licencjobiorcą”, a Panem Marek Gacek, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 3DVISION Gacek Marek, z siedzibą w Idzikkowice 23K 46-113 Wilków, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP 752-136-70-89, REGON 160128753 zwaną dalej “Licencjodawcą”, dotyczącą oprogramowania komputerowego o nazwie "FABRYKA PROJEKTÓW", o treści następującej: § 1. DEFINICJE W niniejszej umowie Strony przyjmują następujące znaczenia podanych niżej i używanych w treści umowy terminów: - “Program” : oznacza program komputerowy on-line “FABRYKA PROJEKTÓW” działający on-line (tj. nie wymagającym instalacji na komputerze Licencjobiorcy), jak również wszelkie przyszłe korekty, aktualizacje i modyfikacje Programu. - “Witryna Internetowa Licencjodawcy” : adres internetowy: http://www.fabrykaprojektow.com.pl § 2.LICENCJA NA PROGRAM Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na korzystanie z Programu. Licencja, udzielona na podstawie postanowienia ust. 1, obejmuje: - prawo do korzystania z Programu wyłącznie na własny użytek Licencjobiorcy w zakresie i na warunkach opisanych umową niniejszą; - Licencjobiorca ma prawo uruchomić ze strony www.fabrykaprojektow.com.pl i używać on-line Program. - Licencjobiorca ma prawo korzytać z Programu odpłatnie, płacąc za pomocą usługi SMS 19zł netto( 23,18 zł brutto) - opłata abonamentowa,obejmująca okres 12 miesięcy. Licencjodawca posiada i zachowuje wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, tajemnic handlowych i inne prawa własności dotyczące Oprogramowania o których mowa w ust. 1. PROGRAM JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI I INNYMI PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. § 3. OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z PROGRAMU Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Licencjobiorca nie może: - Trwale lub czasowo zwielokrotniać Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; - Obserwować, badać i testować funkcjonowania Programu, w szczególności w celu poznania idei i zasad Programu; - Korzystać z programu w sposób naruszający prawo, a w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z z późn. zmianami); - Korzystać z programu w sposób naruszający dobre obyczaje; - Wszelkie wykorzystywanie brył/bibliotek (poza wiedzą Licencjodawcy) z programu "FABRYKA PROJEKTÓW" jest surowo zabronione. - Dekompilacja lub dezasemblacja Programu jest zabroniona. - Niniejsza umowa licencyjna zabrania rozpowszechniania plikow *.pfp, loga,nazwy firmy oraz rozdawania loginu i hasla osobom trzecim bez zgody 3DVISION, czyli Licencjodawcy. § 4. AKTUALIZACJA PROGRAMU Licencjodawca rezerwuje sobie prawo poszerzenia według swojego wyłącznego uznania Programu o dodatkowe elementy i funkcje oraz naprawiania, aktualizowania i modyfikowania go. LICENCJOBIORCA WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY I ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH MU PRAW JAK RÓWNIEŻ OBOWIĄZKÓW I WARUNKÓW USTALONYCH NA MOCY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. KLIKAJĄC NA PRZYCISK “Akceptuję” , LICENCJOBIORCA WYRAŻA SWOJĄ ZGODĘ NA PODPORZĄDKOWANIE SIĘ WARUNKOM I POSTANOWIENIOM UMOWY I PRZYZNAJE LICENCJODAWCY PRAWA NALEŻNE JEJ NA MOCY UMOWY.
Akcetpuję

SMS

Płatność SMS.

Kod SMS*

Przelew

Marek Gacek
Idzikowice 23K
46-113 Wilków
PKO.B.P 38 1020 3668 0000 5002 0023 0243
Wpłata 16 zł
W tytule przelewu proszę koniecznie wpisać swoją nazwę użytkownika z Fabryki Projektów (nick)
Konto zostanie aktywowane do 5h od daty zaksięgowania wpłaty* aby otrzymać kod dostępu wyślij SMS na numer 91958 o treści AP.PLANNER
Uwaga! Serwis przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich! Usługa działa w sieciach operatorów Plus GSM, Era, Orange, Play. Właściciel serwisu 3dvision@3dvision.pl. Serwis SMS obsługuje Dotpay.pl Koszt przesłania wiadomości 23,37 zł brutto. Regulamin.